VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti RABBET Group, s. r. o., so sídlom U Hřiště 397, 252 67 Tuchoměřice, identifikačné číslo: 242 273 82, zapísanej v Obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 190604 (ďalej len „predávajúci“), upravujú v súlade s ustanoveniami § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (spotrebiteľom) alebo fyzickou či právnickou osobou v rámci jej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.blasercafe-czech.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné obojstranne dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.3. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.

1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky povinné údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. V prípade, že Kupujúci zabudne svoje heslo, môže získať krátkodobý prístup k svojmu užívateľskému účtu prostredníctvom registrovanej e-mailovej adresy, na ktorú dostane overovací kód s obmedzenou platnosťou. Potom je Kupujúci povinný nastaviť nové heslo.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený oznamovať prístupové údaje, najmä heslo tretím osobám. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

2.7 Predávajúci nezodpovedá za technickú funkčnosť užívateľského účtu a za riadne doručenie objednávky uskutočnenej cez webové rozhranie.

 1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, v prípade, keď sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo nie je dlhodobo skladom. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde. Kupujúci si vyhradzuje právo opraviť či zrušiť podmienky uverejnené na webovej prezentácii z dôvodu zjavných chýb a odmietnuť na základe chybných údajov uzavrieť kúpnu zmluvu.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky resp. Slovenskej republiky. Tovar môže kupujúci dostať v inom štáte iba v prípade, ak je táto možnosť a jej cena výslovne dojednaná s predávajúcim. V takom prípade má predávajúci výhradu upraviť možnosti úhrady a dodacie podmienky, či v prípade neúmerne vysokých nákladov uzavretie takej kúpnej zmluvy odmietnuť.

3.4. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. informácie o kupujúcom (meno, priezvisko / názov, IČO),

3.4.3. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.4. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

(ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.6. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny, a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil.

3.7. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.9. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť pätnásť dní.

3.10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká okamihom doručenia potvrdenia prijatia objednávky (akceptáciou) zo strany predávajúceho kupujúcemu.

3.11. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho zmenenú ponuku s uvedením možných variant objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.

3.12. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.

3.13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO, KTORÝ JE SPOTREBITEĽ

4.1. Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, mimo rámca činnosti svojho zamestnávateľa alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje.

4.2. Kontaktné údaje, na ktoré sa môže spotrebiteľ obracať, sú uvedené na tejto stránke.

4.3. Kúpna zmluva sa uzatvára v českom alebo slovenskom jazyku, je uložená v elektronickej podobe u predávajúceho a nie je verejne prístupná. Spolu so záväzným potvrdením objednávky je nutné, aby si spotrebiteľ prečítal tieto podmienky a zaškrtnutím príslušného políčka vyhlásil pravdivo, že tak urobil.

4.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný kódexom správania.

4.5. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že tovar zodpovedá kúpnej zmluve. V prípade, že nie, môže sa spotrebiteľ dožadovať nápravy, primeranej zľavy alebo môže odstúpiť od zmluvy. Predávajúci nie je povinný požiadavke vyhovieť, pokiaľ o vade kupujúci vedel alebo ju neoznámil bez zbytočného odkladu. V prípade riešenia chybného plnenia je kupujúci povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní.

4.6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:

4.6.1. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu;

4.6.2. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

4.6.3. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

4.7. Ak sa nejedná o prípad uvedený v predchádzajúcom článku, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie je kupujúci oprávnený urobiť prostredníctvom vzorového formulára, ktorý je k dispozícii na stiahnutie tu.

4.8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu prevádzky alebo sídla predávajúceho. Pre doručovanie odstúpenia od zmluvy platia ustanovenia čl. 12 týchto obchodných podmienok. Podnikateľ potvrdí spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.

4.9. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 4.7. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

4.10. Kupujúci je povinný si tovar ihneď pri prevzatí skontrolovať. Ak nemá tovar vlastnosti podľa článku 8.2.1. obchodných podmienok, môže kupujúci požadovať odstránenie vady, dodanie nového tovaru, alebo jeho časti bez vád. Pokiaľ toto nie je v možnostiach predávajúceho, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.11. Predávajúci nesplní požiadavku kupujúceho podľa predchádzajúceho článku, ak kupujúci o vade tovaru vedel alebo ju sám spôsobil. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u dodaného tovaru v dobe dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia, okrem zužívateľného tovaru do dátumu použiteľnosti uvedeného na obale (doba trvanlivosti). Ak uplatní kupujúci právo z vadného plnenia alebo zo záruky, predávajúci potvrdí, kedy bolo právo uplatnené aj prípadné vykonanie opravy a dobu jej trvania.

4.12. Kupujúci, v prípade, že uplatní niektoré zo svojich oprávnených práv a vráti tovar, zašle ho v originálnom obale, ak je to možné.

4.13. Predávajúci týmto informuje spotrebiteľa o existencii subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 366 360, webová adresa http://www.coi.cz. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený týmto spôsobom navrhnúť mimosúdne riešenie sporu predávajúcemu. Pokiaľ predávajúci nebude s návrhom súhlasiť, môže kupujúci svoje práva uplatniť na vecne a miestne príslušnom súde.

4.14. Ak má kupujúci za to, že došlo k porušeniu zákonných práv spotrebiteľa zo strany predávajúceho, má právo sa obrátiť so svojou sťažnosťou na Českú obchodnú inšpekciu, prípadne na vecne príslušný živnostenský úrad.

 1. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho,
 • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému.

5.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

5.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 5.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

5.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

5.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.8), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

5.7. Predávajúci je oprávnený poskytnúť kupujúcemu individuálne cenové podmienky odlišné od týchto obchodných podmienok, vždy však v súlade so zákonom. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

5.8. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5.9. Oznámenie o elektronickej evidencii tržieb: Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1. Kúpnu zmluvu je možné ukončiť iba z dôvodov v kúpnej zmluve (vrátane týchto obchodných podmienok) uvedených. Predávajúci a kupujúci môžu kúpnu zmluvu ukončiť na základe vzájomnej písomnej dohody. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba zo zákonných dôvodov, najmä z dôvodu podľa § 1977 občianskeho zákonníka, resp. § 2106 občianskeho zákonníka. Kupujúci sa v takom prípade zaväzuje do siedmich (7) dní tovar vrátiť. Náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci.

6.2. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho alebo kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom podľa týchto obchodných podmienok, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6.3. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.4 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim alebo kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim alebo na účet, z ktorého cenu predávajúci prijal.

6.5. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

 1. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

7.1. Spôsob dodania tovaru záleží na voľbe kupujúceho, kedy kupujúci uvedie spôsob dodania tovaru v objednávke. Zvolený spôsob dopravy a náklady naň sú uvedené v objednávke.

7.2. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

7.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru, a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 1. PRÁVA SÚVISIACE S CHYBNÝM PLNENÍM

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

8.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci predovšetkým zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

8.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a v prípade, že neexistuje dohoda o vlastnostiach, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal, alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy realizovanej predajcom,

8.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

8.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola kvalita alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

8.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

8.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3. Ustanovenia uvedené v čl. 8.2 obchodných podmienok sa nepoužijú na tovar s vadou predávaný za nižšiu cenu, pri ktorom bola kvôli vade dohodnutá nižšia cena, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, na použitý tovar s vadou zodpovedajúcou miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

8.4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

8.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

9.3. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

10.2. Kupujúci poskytuje predávajúcemu iba nevyhnutné údaje na vykonanie objednávky, a to: meno a priezvisko / názov spoločnosti, adresa bydliska / sídlo, voliteľne identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

10.3. Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané výhradne na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a v prípade voľby kupujúceho aj na účely vedenia užívateľského účtu. Kupujúci berie na vedomie, že osobné údaje v podobe mena, priezviska, e-mailu, sms sú tiež spracovávané za účelom zasielania obchodných oznámení týkajúcich sa tovaru, ktoré predávajúci ponúka na vyššie uvedených webových stránkach prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu neurčitú, resp. do odmietnutia. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení odmietnuť.

10.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

10.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa v podobe osoby zaisťujúcej obchodné oznámenie alebo iné marketingové oznámenie a akcie. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

10.6. Kupujúci má práva podľa § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov. Kupujúci je oprávnený žiadať o informáciu o spracovaní osobných údajov, o opravu alebo doplnenie osobných údajov a v prípade, že má kupujúci za to, že nie sú dodržané jeho práva, je oprávnený požadovať od predávajúceho vykonanie nápravy.

10.7. Kupujúci sa môže obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý je dozorným orgánom.

10.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 10.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

10.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

10.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

10.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 1. UKLADANIE COOKIES

11.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

11.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 1. DORUČOVANIE

12.1. Oznámenie týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musí byť doručené poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy urobeného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, pokiaľ je oznámenie kupujúcim v lehote na odstúpenie odoslané.

12.2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

12.3. Zmluvné strany, okrem situácií upravených v článku 12.1. obchodných podmienok, môžu korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu predávajúceho.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú (elektronickú) formu. Predávajúci si vyhradzuje v odôvodnených prípadoch oprávnenie požadovať uzavretie kúpnej zmluvy alebo jej zmenu výhradne v listinnej podobe s podpismi oboch strán na tej istej listine.

V Prahe dňa 17. 5. 2022