OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV E-SHOPU BLASERCAFE-CZECH

Spoločnosť RABBET Group, s. r. o., so sídlom U Hřiště 397, 252 67 Tuchoměřice, Česká republika, IČO 24227382, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, spisová značka C 190604 (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracúva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno, priezvisko,
  • e-mailovú adresu,
  • telefónne číslo,
  • adresu/sídlo, miesto dodania.

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre odbavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, pokiaľ medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje taktiež za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán.

Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovania zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti a na účely oprávnených záujmov správcu.

Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné oznámenia, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia je možné kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom – napríklad zaslaním e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané povereným pracovníkom spoločnosti, teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracovávajú aj spracovatelia:

Poskytovateľ služby webhostingu.

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@rabbetgroup.com.

Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky blasercafe-czech.cz, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité za účelom:

Meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;

Základnej funkčnosti webových stránok.

Funkčnosť použitých reklamných technológií.

Zber cookies za účelom uvedeným vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie.

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možné buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takému zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenie, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované iba po dobu nevyhnutne potrebnú pre fungovanie webu.

Ak návštevník vznesie námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sú zbierané za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Poskytovateľom služby Sklik, prevádzkovanej spoločnosťou Seznam, a. s., sídlom Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5.

Poskytovateľom služby Facebook, prevádzkovanej spoločnosťou Meta Platforms, Inc., sídlem 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 United States.

VEZMITE, PROSÍME, NA VEDOMIE, ŽE PODĽA NARIADENIA MÁTE PRÁVO:

zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,

vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,

požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,

požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov, výmaz vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,

na prenositeľnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,

požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,

na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.